Så gör Effectplan nytta i din bransch

De flesta branscher har samma grunder för sin planering. Man har olika intäktsmodeller och sätt att värdera och planera sina kostnader, men likheterna är ändå fler än olikheterna. Möjligheterna som öppnas använder olika företag till olika saker. Här ser du hur vi ser på den uttalade nyttan för ett urval branscher.

Tips för maximal affärsnytta:

  • Behåll ett öppet och utvärderande förhållningssätt till planeringen. Fokusera på detaljerna som verkligen styr organisationens resultat och gör inte planeringen på detaljnivå där det inte krävs.
  • Använd planeringen som prognos varje månad utan manuellt arbete. Effectplan är skapat för just detta.
  • Flytta ut ansvaret i organisationen – enkelt med Effectplans unika gränssnitt. Styrningen sprids och återrapporteras av verksamheten på ett helt nytt sätt.

Tjänstesektorn

Idag: Historiskt sett har tjänstesektorn sysslat mindre med planering och förlitat sig mer på beläggningsgraden. Men på grund av ökande konkurrens tittar tjänstesektorn nu på andra intäktsmodeller än löpande räkning, vilket ställer krav på bättre styrning.

Med Effectplan: Beläggning och styrning av lönsamhet ner till unik resurs och kund ställer krav på bra drivarfunktioner med lönsamhets- och trendanalyser. Det får du med Effectplan, och även möjlighet att göra mallar som bygger på team eller enskilda budgetar på stora projekt. Även Effectplans relationshantering kommer väl till pass för tjänstesektorn genom möjligheten att arbeta friare med team och andra organisatoriska enheter.


Tillverkning och industri

Idag: Planering för tillverkningsföretag är helt kopplad till leverans och bygger på en bas från produktionsplanen där det finns väldigt många modeller. Genom en produktionsplanering som drivs av ”just in time” måste man hela tiden arbeta med planering i alla nivåer.

Med Effectplan: Finns det relationer och avtal till kund kan man skapa en planering med kvalitet. Genom sin möjlighet att importera data i planen ger Effectplan underlag till linje och produktion. Effectplan samarbetar med de andra system i produktionen som hanterar exempelvis ordervärde och kund- och kassaflöde.

 


Processindustri

Idag: Planering inom processindustrin har stora likheter med tillverkningsindustrin genom sin relation till kund och leverantör. Råvaruplanering med lager i relation till kundorderhantering är viktiga komponenter och produktionsplaneringen kan vara långsiktig eller ”just in time” beroende på företag. Likviditet, valuta och investeringsplaner är även viktiga finansiella styrinstrument. Produktivitet i kombination med lönsamhet per produkt – och kanske till och med ner på enskild order – är ett måste för de flesta processindustrier.

Med Effectplan: Processindustrin är känd för att hålla en fantastisk kontroll. Här släpps inget igenom, men det innebär kanske att man kan gå bort sig. Man ser så att säga inte skogen för alla träden. Effectplan ger en bra överblick samtidigt som man kan kombinera detaljerna med drivare som gör att man bara går ner i detalj på det som påverkar styrningen.


Byggföretag

Idag: Inom byggbranschen är det projekten som är i fokus och ett aktivt arbete med planeringen är en del av projektledarens vardag. Det sker oftast i Excel och varje projektledare har sitt eget sätt att planera. Även detaljnivån kan variera stort inom varje projekt och företag. Centralt sitter controllern med uppgiften att få till en resultatrapport och en finansieringsplan med likviditetsrapporter. Det kan vara många projekt som ska fastställas med pressat tidsschema.

Med Effectplan: Med Effectplan får projektledare och controllern ett gemensamt verktyg med en plan som de kan följa löpande och där utfallet från ERP-systemet uppdateras löpnade och kan matchas mot utfall på sina fakturor. Samtidigt kan byggledningen följa alla projekt och få en sammanhållen bild av både kostnader och finansiering.


Fastighetsbranschen

Idag: Inom fastighetsbranschen bidrar planeringen till att skapa en bild kring hyresintäkter och de avtal som rullar. Drift- och underhållsplanerna görs separat per fastighet där varje fastighet har unika regler kring avdragsrätter kring MVS (gäller Sverige).

Med Effectplan: Beläggningsplan hämtas från fastighetssystem och integreras till Effectplan tillsammans med drift- och underhållsplaner. Det ger en bättre sammanhållen bild av varje fastighet och den långsiktiga intäktsplan som sammanfaller med fastighetssystemet. Om fastighetsbolaget har egen byggverksamhet med egen projektledning är det relevant att titta på samma fördelar som gäller för byggföretag. Generellt har fastighetsbranschen har väldigt mycket att vinna med Effectplan.


Handelsföretag

Idag: Utmaningarna beror på vad som säljs, om företaget är i grossist- eller detaljistledet – eller både och. Dock handlar det mycket om försäljningsplanering av produktgrupper i kombination med lagerhållning av rätt varor i rätt tid och för rätt marknad. Detta i kombination med att nå optimal lönsamhet.

Med Effectplan: Styrkan med många mallar ur olika perspektiv passar väldigt många handelsföretag. Även om man idag inte klarar att göra en rullande planering på alla nivåer kan man med hjälp av Effectplan göra rullande planering på delar av sina objekt. Kanske en produktgrupp eller detaljister som man önskar följa upp lite tätare? Kan exempelvis vara under uppstart av ett nytt objekt som man önskar följa med egen initial plan.


Utvecklingsföretag

Idag: Organisationer som arbetar med program eller ren produktutveckling har en utmaning kring planering. Både finansiering av startup och planering och lansering av nya produkter ligger på en långsiktig plan, medan marknadsaktiviteter och kampanjer är kortsiktiga. Arbetar men dessutom med planering där produktlanseringar av nya modeller tar intäkter av tidigare modeller som finns i lager, så måste man ner på analys och simulering.

Med Effectplan: Arbeta med produktlansering som en del av den finansiella planeringen. Företaget som arbetar med produktutveckling får hjälp till en rullande prognoshantering som möjliggör bättre styrning anpassad efter ett nuläget och där både den kortsiktiga och den långsiktiga planen stäms av löpande.

 


Forskning

Idag: Forskningens planering är oftast väldigt projektfokuserad och man arbetar både med en finansiell planering samt en detaljerad plan på timbasis kopplad till resurser och aktivitet.

Med Effectplan: Med Effectplan kan en tydlig rapportering ske löpande till finansiärer. Rapporteringen innefattar inte bara forskningsresultat, utan även nedlagd tid och eventuella avvikelser som inträffat med noter och kommentarer. I komplexa projekthierarkier lägger ni in en workflowprocess med tydliga ansvar.


Detaljhandel

Idag: Här är planering helt livsavgörande för lönsamheten. Om man dessutom äger alla led – från grossist till detaljhandel – kommer det in många parametrar och volymer som styr planeringen. Här måste man blanda lite när det gäller detaljnivån och arbeta med produktgrupper ända ner på detaljistledet. Men det finns olika skolor. Många vill arbeta med information från detaljledet, medan andra arbetar mer på grossistnivån när det gäller styrning och planering.

Med Effectplan: Genom Effectplans mallhantering och drivare finns det stora möjligheter att välja modell för planering och styrning. Önskar man arbeta med budget och prognos, men samtidigt arbeta mer rullande eller aktivitetsbaserat för vissa produktgrupper och intäkter, är detta fullt möjligt. Effectplans flexibilitet passar handelsbolag.


Medlemsorganisationer

Idag: För medlemsorganisationer är intäktsmodellen den enkla, medan man har väldigt mycket projekt och aktiviteter samt personrelaterade kostnader som är kopplade till de olika aktiviteterna. Man äger kanske sina lokaler och det kräver en viss kostnadskontroll. Kostnaderna för resor och sammankomster är stora och kan lätt driva kostnader åt fel håll om man inte är vaksam.

Med Effectplan: Effectplan ger ett bra stöd för medlemsorganisationer genom exempelvis den flexibla mallhanteringen. Den innebär att man kan arbeta effektivare med projekt, kampanjer och möten som drar mycket kostnader och därför kräver en högre detaljeringsgrad. Man kan ligga med den stora budgeten och samtidigt göra planer för de unika aktiviteterna helt eller delvis på sidan om. Om medlemsorganisationen även äger fastigheter kan det vara en egen budget som inlämnas i den totala budgeten trots att den inte har samma verksamhet.


Offentlig förvaltning

Idag: Mycket styrs av ramar och mål och den stora kostnadsmassan är personalkostnad. Man arbetar rätt mycket ner på individnivå eller schabloner med drivare/individ för att få en totalkostnad per enhet. Det rör sig oftast om en enklare planering som har sina fasta terminer.

Med Effectplan: Effectplan tillhandahåller ett enkelt underhåll. Efter att systemet satts upp kan förvaltningen själv underhålla det helt utan konsultstöd. Effectplan lever upp till myndigheters krav på planering.


Kommuner

Idag: Kommuner har en komplex verksamhet med ett stort antal verksamheter där det framför allt är komplex planering inom vård och skola. Komplext därför man har många medberoende parametrar och drivare som är kopplad ned till individ i kommunen. Det är antalsberoende som elever, barn, patient medborgare osv. Detaljnivån är hög och problematiken kopplad till olika drivare där det finns tydliga intäkts och kostnadsregler. Förutom detta så finns det fördelningsregler som har kopplingar till nyttjande och även dessa kräver bra systemlösningar.

Med Effectplan: Sätt schabloner kopplade till olika enheter för att förbättra och förenkla processen. Arbeta med verksamhetsplanering som kopplas till varje enhets budgetmål. Vård, omsorg  och Skola & förskola gör sina unika modeller som sedan konsolideras upp med de andra förvaltningarna till en kommunal budget. Vi har byggt en Kommunal modell inom ramen för standard i Effectplan som vi tror kan passa de flesta kommuner. Utan anpassning eller dyra konsulttimmar.

Läs mer om Effectplan för kommuner och se filmen här


Bank, Finans och Försäkring

Idag: För bank-, finans- och försäkringssektorn finns det utmaningar inom kostnadsuppföljning och olika intäktsmodeller. Oftast används olika fördelningsmodeller baserade på avancerade underlag som driver fördelningarna. Stelbenta system i en verksamhet som är under ständig förvandling. Vi ser att de äldre systemen inte riktigt stödjer de utmaningar som organisationer i förändring står inför, och att företagen måste betala stora belopp vid varje liten förändring.

Med Effectplan: Effectplan ger stort stöd och fördelar genom möjligheten att göra sin egen planering med prognoser som anpassas till de olika kraven som användaren har. Perfekt eftersom intäkts- och kostnadsmodellerna kan skilja väldigt mycket mellan de olika kostnadsställena.

Ta ditt planerande till framtiden