Personuppgiftspolicy – (GDPR)

Personuppgiftspolicy Konsultnet AB, Effectplan International AB

Inledande bestämmelser

Konsultnet AB och Effectplan International AB är gemensamt med Konsultnet Scandinavia AB personuppgiftsansvarig för den personuppgifts­behandling som sker inom ramen för vårt totala erbjudande och ska bara nyttjas för att främja vårt samarbete.

Våra kundkontakters förtroende är av yttersta vikt för oss, därför tar vi ansvar för att skydda deras integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet. Vi uppmanar dig att läsa denna personuppgiftspolicy noggrant innan du använder våra tjänster.

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för vårt kundregister det vill säga när du tar del vårt ärendehanteringssystem och övrig relaterad information kring våra produkter och tjänster.

Vi ansvarar tillsammans med Konsultnet Scandinavia AB nr 556508-5254 för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för ärende och kundinformation då vi gemensamt bestämmer ändamålen och metoderna för behandlingen.

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av tjänsten utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Uppgifter vi samlar in

För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi listat dem nedan:

 1. Uppgifter som du själv lämnar till oss

När du nyttjar och utför aktiviteter inom ramen för tjänsten, till exempel när du i egenskap av projektmedlem eller ansvarig beställare eller lämnar uppgifter om dig själv, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress till några av våra medarbetare. Personuppgifter i den här kategorin är sådana som du aktivt lämnar till oss genom att till exempel fylla i webbformulär, skicka meddelanden till support eller ge oss feedback genom funktioner skapade för det syftet. Så som ett kontaktformulär för ett projekt.

 1. Personuppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

När du använder tjänster och är del i ett projekt eller är kontaktperson för drift och underhåll lagrar vi information om användningen. Denna information inkluderar hur vi kan nå dig i olika ärenden som generell-, teknisk- eller produktinformation eller återkoppling på ett ärende.

 1. Allmän information

Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten och uppkopplingen till din användning av delar av våra tjänster via våra kund och supportportaler på olika enheter. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifierare.

 1. Information om användningen

Vi lagrar information om besök på våra olika webbsidor och ditt beteende när du använder våra tjänster.

 1. Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

När du besöker våra webbplatser där tjänsten tillhandahålls använder vi, direkt eller genom tredje parter, olika tekniker för att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. För mer information om denna typ av teknik, se nedan under ”Användning av cookies och annan teknik”.

Ändamål med behandlingen – vad används uppgifterna till?

Vi behandlar och delar med oss av dina personuppgifter till andra bolag, inom Konsultnet-gruppen, i syfte att (i) fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, (ii) tillhandahålla och administrera din tillgång till våra tjänster, (iii) besvara kundserviceärenden och utföra felrättning, (iv) förbättra din användarupplevelse, (v) ge dig erbjudanden och rekommendationer som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig, (vi), (viii) vidareutveckla tjänster (bland annat genom att anpassa dessa till vad vi tror är användarnas önskemål), samt (ix) förebygga, begränsa och utreda missbruk av tjänsten.

Du hittar mer detaljerad information om ändamålen (iv) till (ix) här nedan.

Direktmarknadsföring

Om du har en aktiv kundrelation med oss, kan vi skicka dig information och marknadsföring via e-post, telefon eller andra digitala kontaktvägar (till exempel sociala medier), om du inte har instruerat oss att inte göra det. Du kan tacka nej till direktmarknadsföring genom att kontakta oss via länkar som du avanmäler dig från vidare kontakt.

Förebygga, begränsa och utreda missbruk

Vi använder personuppgifter rörande användarnas aktiviteter och tekniska data för att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av våra tjänster. Med missbruk avser vi bland annat ”spamming”, agerande i strid med villkoren för vårt avtal samt annat agerande som är förbjudet enligt lag. Om vi upptäcker missbruk av våra tjänster, och för att förhindra ytterligare missbruk, kan vi överlämna information om din enhet eller IP-adress genom användande av en identifieringstjänst för att förhindra att ytterligare missbruk sker med användning av den enheten.

Överföring av personuppgifter

När du som besökare kontaktar oss genom kund- och supportportalen, till exempel genom att maila till konsulter, kommer dessa uppgifter att sparas då dessa uppgifter är våra gemensamma personuppgifter.

Dina personuppgifter överförs till Konsultnet för behandling i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till andra bolag inom Konsultnet-gruppen, bolag som ägs helt eller delvis, direkt eller indirekt, av Konsultnet Scandinavia i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål som anges i denna personuppgiftspolicy. Sådana bolag kan även komma att självständigt behandla dina personuppgifter i syfte att personifiera och förbättra din kundupplevelse och förbättra sina produkter och tjänster.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av våra tjänster kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss.

Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss kommer vara underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, det vill säga land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen så som de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Utdrag, rättelse, blockering och radering

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler.

Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Cookies och liknande teknik

Vi använder oss av cookies, pixeltaggar, local storage och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna. För mer information om vår användning av dessa tekniker, se vår Cookiepolicy.

Sociala plug-ins

När du använder våra tjänster kan du dela information från dessa på sociala medier, som till exempel Facebook eller LinkedIn, via en implementerad social plug-in (som till exempel en gillaknapp). Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din webbläsare att överföra följande data till det sociala mediet:

 1. a)datum och tid för ditt besök
 2. b)Internet-adressen/URL för adressen som du för tillfället besöker
 3. c)din IP-adress
 4. d)vad du använt för webbläsare
 5. e)vad du använt för operativsystem
 6. f)ditt användarnamn om du är en registrerad användare av det sociala mediet och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn och
 7. g)den information som du använt denna plug-in för

I fråga om sådan information hänvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med och omfattningen av insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare. Vänligen notera att vi inte har något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av plug-ins.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Konsultnet AB och Effectplan International AB är gemensamt med Konsultnet Scandinavia AB personuppgiftsansvarig för den personuppgifts­behandling som sker inom ramen för vårt totala erbjudande.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor på denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta oss på någon av följande adresser:

Konsultnet Scandinavia AB
Org. Nr 556508-5254

Lindhagensgatan 116
112 51 Stockholm

Kontakta oss

Lär dig mer om Effectplan