Budgetverktyget för dig som är Ekonomichef

Värdeskapande ekonomistyrning

Trygghet i siffrorna

Delegerat ansvarstagande

Därför passar Effectplan din roll

Som ekonomichef är du en nyckelperson i din organisation med de väsentliga huvuduppgifterna att skapa och upprätthålla dess ekonomiska välmående, styrning och kontroll.

Att du lyckas i din yrkesroll är en viktig faktor för att din organisation ska bli framgångsrik. Effectplan är ett budgetverktyg, utformat av ekonomer för ekonomer, med ekonomichefens huvuduppgifter i fokus. Effectplan ger dig bland annat:

Värdeskapande ekonomistyrning

Effectplan förenklar budgetarbetet för hela organisationen och möjliggör mer frekvent prognosarbete. Vår erfarenhet är att det ökar intresset för ekonomin hos budgetansvariga chefer. Det blir då lättare att skapa engagemang och meningsfull delaktighet. Avvikelser kan identifieras, diskuteras och hanteras snabbare. Ekonomistyrningen blir värdeskapande.

Trygghet i siffrorna

Effectplan effektiviserar arbetet för den som är ansvarig för budget- och prognosprocessen. Mindre tid behöver läggas på manuella och repetitiva arbetsuppgifter och mer tid kan ägnas åt att analysera, förstå och kommunicera resultatet av processen. Ekonomiavdelningen kan på så sätt bli säkrare på innehållet i planeringen och att siffrorna stämmer.

Delegerat ansvarstagande

Effectplan hjälper dig att enkelt delegera budgetansvaret. Budgetansvariga chefer kan planera med relevanta och välkända nyckeltal medan du centralt styr valda parametrar. Det ger ett större engagemang och ägarskap hos cheferna samtidigt som du behåller den centrala kontrollen.

"Vi har skaffat oss ett modernt budget- och prognosverktyg som inte bara har gjort det möjligt att uppnå en effektivare arbetsprocess, utan också resulterat i bättre kvalitet i ekonomistyrningen och större delaktighet i organisationen"

Bo Frogner, CFO, SPP

Skräddarsys enkelt

Organisationer är unika. Till synes liknande företag kan ha helt olika förutsättningar, mål, prioriteringar och arbetssätt. Effectplan har utvecklats för att kunna skräddarsys och passa mängder av olika budgetmodeller. Det görs bland annat genom att kombinera och konfigurera ett antal funktioner olika.

Kompetent partner

Väljer du oss ser vi till att du får en senior och erfaren motpart hos oss. Tillsammans diskuterar ni just er unika situation och behov. Detta leder sedan fram till hur Effectplan kan konfigureras och stödja er budget- och prognosprocess.


Ni blir självständiga

Effectplan är utvecklat för att ni självständigt ska kunna förvalta er egen konfiguration om ni så önskar. All nödvändig kunskap får ni under implementeringen där utbildning ingår. Om ni trots allt skulle önska hjälp finns vi alltid endast ett telefonsamtal bort.